WINKELS

INHOUDSOPGAVE:

1969 Winkelcentrum Malvert
1970 Winkelcentrum Weezenhof en Hippe Hoogbouw
1971 Winkelcentrum Meijhorst
1976 Grootwinkelcentrum Zwanenveld
1977 Verbouwing winkelcentrum Meijhorst
1990 Start van de Wereldwinkel in winkelcentrum Meijhorst
2005 De Vingerhoed vestigt zich in winkelcentrum Meijhorst
2007 Hart voor Dukenburg

2009 Winkelcentra in Hart voor Dukenburg
2012 Winkelcentrum Malvert blijft bestaan

2017 Grote brand in winkelcentrum Weezenhof

2021 (Her)opening Winkelcentrum Meijhorst

 

Beerkens supermarkt 1968 kopie smalIn 1968 wordt de eerste winkel geopend. Het is de noodwinkel van Supermarkt ‘Beerkens’ aan de 70ste straat. Bij ‘Beerkens’ op het voorplein vinden diverse leuke wijkactiviteiten plaats, zoals de start en het einde van de carnavalsoptocht en tegenover het latere tankstation wordt bouwdorp Dukendam in elkaar getimmerd, onder de bezielende leiding van het VAD.(Vakantie Activiteiten Dukenburg)

noodwinkelcentrum Aldenhof augustus1969In 1969 komen daar ook een RABO bank, een bloemenkeetje, Heijmans witgoed en het naai- en wolwinkeltje van mevrouw Geven te staan. Later verhuizen deze zaken allemaal naar de nieuwe winkelcentra in Meijhorst en Zwanenveld.

 

In 1969 zijn bijna drieduizend Dukenburgers voor de dagelijkse boodschappen nog steeds aangewezen op de noodwinkels in Aldenhof en de winkels in Hatert over de brug.
Aanvankelijk moeten ze daarnaast voor bijna alle boodschappen naar de stad. Winkelcentrum Meijhorst is er nog niet en Groot Winkelcentrum Dukenburg zal nog veel later gebouwd worden.

In 1969 verschijnt in het toenmalige wijkblad ‘Dukenburgs Nieuws’ een artikel met de hoopvolle tekst:

“Winkelvoorziening op Groot-Dukenburg”.

Nu Groot Dukenburg zo’n 8000 inwoners telt en de vierde wijk binnenkort betrokken gaat worden, is het nog steeds tobben met de winkelvoorziening. Het is daarom misschien interessant U enige mededelingen te doen omtrent de winkelplannen zoals die tot nu toe bekend zijn en waarvan de plannen voor het buurtwinkelcentrum Malvert al in een zeer vergevorderd stadium verkeren. Het winkelcentrum Malvert zal 1700 m2 groot gaan worden en de volgende winkels zullen er een plaats in vinden: een drogisterij, een brood- en banketbakkerij,  een slagerij, slijterij, stomerij, twee banken en een dameskapster.Het ligt in de bedoeling dit centrum voor de feestdagen te openen.

In de loop der jaren zullen diverse winkelvoorzieningen gerealiseerd worden:
1969 Winkelcentrum Malvert
1970 Winkelcentrum Weezenhof
1971 Winkelcentrum Meijhorst
1976 Grootwinkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld

1969: Winkelcentrum Malvert

In 1969 wordt winkelcentrum Malvert gebouwd (eerste steenlegging op 8 mei 1969) en op 19 november geopend.  Het is 1700 m2 groot en de volgende winkels vinden er een plaats: drogisterij, brood- en banketbakkerij, slagerij, slijterij, stomerij, 2 banken en dameskapsalon.

08.05.1969 eerste steenlegging Malvert

08.05.1969 eerste steenlegging Winkelcentrum Malvert

F15176 Malvert 1970

Winkels in Malvert 1975-1980

De eerste winkels in Malvert

 

1969 Malvert opening WC totaal
Deze opmerkelijke aankondiging stond in Dukenburgs Nieuws in 1969:

Vooruitlopend op de feestelijke opening van Uw WINKELCENTRUM MALVERT,
zal op ZATERDAGMIDDAG 15 NOVEMBER A.S. HUIS AAN HUIS in Groot-Dukenburg
(Malvert, Lankforst, Aldenhof, Meijhorst) een leuke attentie worden aangeboden.
Tijdens het Afgeven van deze attentie zal de Wandelsportvereniging uit Dukenburg
(die dit voor Ons verzorgt) begeleid worden door de grote jeugddrumband
van Neerbosch-oost.
Bent U toevallig niet thuis,
dan wordt het afgegeven bij Uw buren.

 

 

In 1985 concludeerde de Gemeente Nijmegen:

Ofschoon er de afgelopen paar jaar enige wijzigingen in de branchesamenstelling zijn opgetreden, is er geen sprake van structurele verandering in omvang en samenstelling van Dukenburgse winkelcentra.
In de nota ” Structuuronderzoek Dukenburg ” wordt inzicht verschaft in de spreiding van de bestedingen buiten het buurtwinkelcentrum (stadsdeelcentrum, Miro, Hatert, binnenstad)
Er zal gerekend moeten worden met een daling van de bestedingen per hoofd van de bevolking.

In het Structuurplan Nijmegen wordt, om de draagvlakken en daarmee ook voorzieningenniveau in stand te houden, dan ook een beleid voorgestaan van verdichting en benutting van woningbouwlocaties in de stad zelf.In buurtcentra als Malvert zal dit beleid een verdere daling van de omzetten in de voeding, en genotmiddelen – en duurzame en overige gebruiksgoederen -sector met zo’n 10% niet kunnen tegenhouden.

Daarmee komt men in de toekomst op het niveau dat voor 1979 in nieuwbouwsituaties voor buurtcentra toereikend werd geacht.
Wel verdwijnen marges voor minder optimaal functionerende bedrijven, en kunnen voor specifieke branches problemen ontstaan.Er zal dus sprake zijn van meer branchewisselingen en interne mutaties, al dan niet met verbouwingen, dan in de voorgaande periode.=

Uit een en ander vloeien de volgende beleidsindicaties voort:
– het buurtwinkelcentrum in Malvert blijft als hoofdpunt voor de buurt- en wijkverzorging een positieve betekenis behouden in de verzorgingsstructuur.
Hiervoor zijn 23 aanpassingen (bijv. verbouwingen) daartoe binnen het centrum noodzakelijk, dan zal daarop van gemeentewege positief op ingespeeld worden;
– uitbreiding, nabij het buurtwinkelcentrum van functies die voor het winkelgebeuren ondersteunend zijn (bijv. praktijkvestigingen, horeca, sociaal-culturele activiteiten) wordt gestimuleerd;
– er wordt niet uitgegaan van toelating van detailhandel buiten de winkelconcentratie.
– (enige) onderlinge omzetting van winkels en dienstverlening wordt mogelijk gemaakt.

Concrete bestemmingsmaatregelen:

– Uitbreiding van de totale bewinkeling wordt tegengegaan door middel van maximale vloeroppervlakken en beperkte bebouwingsgrenzen.
– Daarbinnen wordt soepelheid betracht voor verbouwingen, schaalvergrotingen, samenvoegingen en splitsingen, door binnen de (consument-verzorgende bedrijven) bebouwingsgrenzen geen nadere functionele specificaties (bv. horeca) op te nemen in de planherziening;
overigens worden de omzettingsmogelijkheden naar andere dan winkelfuncties wel beperkt door het hanteren voor een bovengrens voor Horeca activiteiten: totaal 250 m2;
 – het omzetten naar dienstverlenende bedrijven v.v. wordt niet beperkt.
– Uitbreidingsruimte bij het centrum ten behoeve van sociaal-culturele, recreatieve, dienstverlenende functies wordt ingeruimd.  Voorts wordt de al eerder genoemde vrijstellingsbevoegdheid voor bedrijfsactiviteiten in woningen ingebouwd,  langs met name de genoemde buurtontsluitingswegen,  slechts gebruikt voor detailhandel die beperkt van omvang blijft,  en voldoet aan de eerdergenoemde criteria.

dec 2008 Couwenberg Malvert

Yvonne en Paul Couwenberg
Winkelcentrum Malvert: nu… en hoe verder?

Omdat verhalen over ons winkelcentrum de ronde doen, wil ik graag aan de bewoners van Malvert laten weten hoe de vork nu echt aan de steel zit. Daarom heb ik gesproken met Paul Couwenberg, voorzitter van de winkeliersvereniging Malvert, en zijn vrouw Yvonne, tevens eigenaren van de doe-het-zelfzaak in het winkelcentrum. Hier hun kant van het verhaal.

Voor de vakantie hebben de winkeliers van Winkelcentrum Malvert een ‘informatief’ gesprek gevoerd met woordvoerders van de gemeente Nijmegen, waar zij niet wijzer van zijn geworden. Doordat er een behoorlijk aantal verhuizingen plaatsvindt in de maisonnettebuurt zien zij hun inkomsten verminderen.
Vooral de groentewinkel en de slagerij hebben hieronder te lijden. De belangrijkste vraag van alle winkeliers is dan ook: wanneer komen de plannen op tafel?

Malvert en Meijhorst samen
Sinds kort zijn de winkeliers van Winkelcentrum Malvert bezig een samenwerkingsverband met Winkelcentrum Meijhorst te realiseren, waardoor zij samen naar de gemeente Nijmegen kunnen stappen om snellere berichtgeving te verkrijgen. De heer Nico de Boer is nu woordvoerder voor beide winkelcentra. De bereidheid van de winkeliers om te zijner tijd naar het nieuwe Hart in Meijhorst te verhuizen is honderd procent. De vraag blijft natuurlijk: hoeveel winkelruimte krijgen ze in Meijhorst? Dat is afwachten.

Malvert gaat door
Ondanks de onzekerheid blijven zij optimistisch en vragen de klanten vertrouwen te blijven houden in hun winkeliers. Zij blijven zich voor u inzetten. De activiteiten in Winkelcentrum Malvert gaan door tot de schop letterlijk de grond in gaat. Zo wordt op zaterdag 13 december, gelijk met Zorgcentrum de Orangerie, weer de kleine jaarlijkse kerstmarkt gehouden op het binnenplein.

Sinterklaas
Terwijl ik in gesprek was met Paul en Yvonne kwam Sint Nicolaas op bezoek in het winkelcentrum. Het was fantastisch om te zien hoe de goedheiligman werd onthaald. Op de tafel stonden grote schalen, met door klanten bereidde miniloempia’s en saté. Er werd ook nog spontaan een zelfgebakken appeltaart gebracht.

Als dit niet van gastvrijheid getuigt, wat dan wel? Daar gaat zelfs mijn vrijwilligers’ hart sneller van kloppen.
Tekst: Helmie Cornelissen Foto: Bart Noordijk De Dukenburger dec 2008

 

1970: Weezenhof, start bouw winkelcentrum en Hippe Hoogbouw

1970 Winkelcentrum Vossen F55049

1970 Ontwerp Hippe Hoogbouw en Winkelcentrum “De Vossen”

De wijk en het toekomstige winkelcentrum Weezenhof, hadden tot oktober 1971 in de planningen en de maquettes de werknaam “De Vossen”, waarschijnlijk een afgeleide van de nabijgelegen Vossendijk. In december 1970 start de bouw van de “Hippe Hoogbouw” in de Weezenhof met wethouder Theo Peters ‘op de bok’ in een bulldozer. Daarna wordt, om in de nog steeds grote woningbehoefte te voorzien, een dergelijk groot complex ook in de Lankforst neergezet, ‘De Valckenaer’ genaamd.

 

1972 Bouw Winkelcentrum en Hippe Hoogbouw

1972 Bouw Winkelcentrum, op de achtergrond de Hippe Hoogbouw

Winkelcentrum Weezenhof anno 2016

Winkelcentrum Weezenhof anno 2016

Naast de flats bevindt zich de locatie waar het buurtwinkelcentrum zal komen. Dit centrum verrijst niet midden in de wijk, maar uiteindelijk wordt er voor gekozen, om dit centrum direct naast de hoogbouw bij de entree van de wijk te lokaliseren.

 

De apart gelegen wijk was tot dan toe op de noodwinkels in de Aldenhof en winkels in Hatert als de dichtstbijzijnde voorzieningen aangewezen. Voor fruit, aardappelen, eieren en tuinaanleg kan men al vanaf het eerste uur terecht in de voormalige stallen van boerderij ‘De Weezenhof’ van Jo Kokke.

24.01.1975 Weezenhof hangjeugd opknappen WCOok in 1976 al hangjongeren

Op 24 januari 1976 veroorzaakt opgeschoten jeugd uit de Weezenhof enige overlast in en rond het winkelcentrum. Ton Uffing pakt het voorval streng maar rechtvaardig aan en geeft deze jeugd voorlopig in het winkelcentrum hun eigen plaats om te mogen “rondhangen”. Een vorm van gedogen, maar wel op voorwaarde dat de hangplek in de directe omgeving van supermarkt Uffing een grondige opknapbeurt krijgt en wel door deze “hangjongeren” zelf.

In 1977 vangt voor het eerst de kleine tweedehands handel aan, rechtstreeks vanuit huis, zoals in “t Kamertje” gebeurt. Deze verkoop van gedragen dames-, kinder- en babykleding is een initiatief van een aantal aan huis gebonden jonge moeders. Twee avonden in de week is ‘de zaak’ geopend, en wel op maandag en woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Inbreng en tevens verkoop kan ook op de dinsdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. In 1998 begint tuincentrum Kokke, gelegen bij boerderij de Weezenhof.

Naast de oorspronkelijk agrarische bezigheden, worden in de loop der jaren diverse nieuwe producten en diensten aan het assortiment toegevoegd. Deze uitbreiding vindt plaats vanaf de bouw van het stadsdeel Dukenburg in 1966 tot en met de laatste boomkwekerij van de oudste zoon, die pa Kokke opvolgt. De winkel in de voormalige stallen is al vanaf de start succesvol.

De eerste bezetting in het winkelcentrum wordt: de horecavoorziening café-bar Pierrot,  groentewinkel Gerry Maters, de supermarkt Super de Boer van Ton en Ans Uffing, kapperszaak  Emmy, de drogist, een stomerij, slagerij van Haren, een Chinees (afhaal)restaurant, twee banken, een winkel voor huishoud artikelen, de speelgoed winkel van Hendriks, warme bakker Ger Hendriks en de verf en behangwinkel van Van Summeren.

1971: start van winkelcentrum Meijhorst

In 1971 wordt het winkelcentrum Meijhorst realiteit. Hier vestigt zich een grote verscheidenheid aan ondernemers, zoals automatiek Groenen, het eerste Chinese (afhaal)restaurant, de wolwinkel, een kapper, een bloemenwinkel, een slager, groentewinkel Maters, een doe-het-zelfzaak, de warme bakker Hendrixs en de kaaswinkel van Theo Bleeker.

Het grootste pand is voor Centramarkt Vawé (van Westrenen), die in winkelcentrum Neerbosch al 4 jaar een vestiging heeft.
‘De jeugd van toen’ krijgt bij de Chinees, als de bovenste helft van de achterdeur openstaat, een stukje kroepoek! Klantenbinding naar de toekomst!

Rijdende winkel

Peter Cornelissen komt langs de deuren met voor die tijd al een moderne elektrische winkelwagen, uiteraard voorzien van koeling. Een anekdote uit die tijd over de stroomvoorziening is, dat de accu’s van de wagen uiteraard ‘s morgens voldoende opgeladen moeten zijn om zowel de koeling als de wagen zelf aan de praat te houden tijdens de route door Dukenburg.

Met pastor van Kessel is de afspraak gemaakt, dat ’s avonds het stopcontact van de kerk als oplaadpunt gebruikt mag worden. Na enige tijd is deze afspraak blijkbaar al weer vergeten en spreekt de pastoor vanaf de kansel zijn verwondering uit over het feit dat er stroom wordt afgenomen, maar niet betaald wordt. Dit misverstand leidt er wel toe dat de SRV-wagen, waarvan de stekker er daadwerkelijk uit getrokken is, vervolgens op de Staddijk stil komt te staan.

1976: Opening Grootwinkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld

1975 Het GWC in aanbouw

Het Grootwinkelcentrum in aanbouw

Het Groot Winkelcentrum Dukenburg, gesitueerd ten noorden van Dukenburg, ligt zo ver van het stadscentrum af, dat het bij de vroegste planning al een vereiste was om een hoge mate van “zelfvoorzienendheid” te creëren.

opening-wc-dukenburg-16-09-1976

Opening Groot Winkelcentrum 16.09.1976

1976 De bom
Het winkelcentrum wordt op 16 september 1976 geopend door burgemeester Theo De Graaf, vader van de latere burgemeester Thom de Graaf.
De Burgemeester ontsteekt de neonverlichting op de “ Dukenburg Mast ” en brengt daarmee de “ Dukenburg Bom ” tot barsten. Hierdoor worden duizend postduiven los gelaten, waarmee de twee weken durende festiviteiten een aanvang nemen.

Jac Hermans-Prijsslag, Torro, Vendex, Jumbo

Als eerste vestigde supermarkt Jac Hermans-Prijsslag zich in het winkelcentrum.

Jac Hermans (1967)

Jacobus (Jac) Hermans (Amsterdam, 29 mei 1916 – Laren (Noord-Holland), 21 maart 2007) was een Nederlandse supermarktondernemer.

Hermans was oprichter en eigenaar van de gelijknamige supermarktketen, die tot het najaar van 1994 bestond en opereerde in het goedkope segment. In 1988 deed de familie Hermans de supermarktketen aan het Duitse bedrijf Tengelmann (eigenaar van de A&P-supermarkten) van de hand. In 1994 verdween de naam Jac Hermans en gingen de winkels volledig verder onder de naam A&P.

 

Wie herinnert zich niet bijvoorbeeld supermarkt Torro, op de plek van de huidige Albert Heijn XL? Voordat de AH zich er uiteindelijk vestigt, is de Konmar in dit pand gevestigd. Voor de Torro zat Vendex op deze locatie. De Jumbo heeft een tijdje in het winkelcentrum gezeten, maar was ook weer snel weg. Die zat op de plek waar nu Wibra en Action de ruimte in tweeën hebben gedeeld. Ook de Edah en C1000 runden een supermarkt op die locatie. Een paar jaar geleden verdwijnt supermarkt Coöp uit het winkelcentrum, op de plek waar nu Multi Vlaai haar lekkere vlaaien etaleert.

In de jaren 80 draagt wijkagent Peter Marijnissen zorg voor de beveiliging. Nu is dat het werk van een particulier beveiligingsbedrijf.

24-11-1986 aktie parkeerautomaat Jaap Mooi

De marsepeinen parkeermeter

Parkeerperikelen.
Geven maakt zoveel gelukkiger dan nemen. Niemand die dat beter weet dan Sinterklaas. Toch krijgt ook de Goedheiligman af en toe een cadeautje; zaterdag bijvoorbeeld in winkelcentrum Dukenburg. Enigszins ‘ongewoon’ was de geste wel. Sint kreeg van de gezamenlijke winkeliers een marsepeinen parkeermeter. Een parkeermeter?’
Tja, daar zit dus een verhaal aan vast. De gemeente heeft vorige maand in principe besloten om een parkeerautomaat te plaatsen in de kelder onder het winkelcentrum,die tot dusver gratis was. De winkeliers hebben met die maatregel de groots mogelijke moeite. Ze vrezen voor verlies van klanten, en tekenen daar bovendien bij aan dat de gemeente aan de bouw van de garage destijds geen cent heeft bijgedragen.

De parkeerautomaat mag er kortom onder geen beding komen, vandaar dat een gebaar werd gemaakt naar Sinterklaas.
Begin december wordt over de parkeerkwestie gepraat in de gemeenteraad. Juist in die dagen kan de Sint nogal eens een potje breken.

24-11-1986 Archief Jaap Mooi

In 1989 wordt het winkelcentrum overdekt en in de jaren daarna begint de aanleg van de Brabantse Poort, het kantoren- en bedrijvenpark rond de spoorlijn. Ook Woonboulevard Novium wordt in die tijd gerealiseerd.
Tegelijkertijd wordt het wegennet rond het grote winkelcentrum aangepakt. Gratis parkeren in de parkeergarage behoort tot het verleden. Helaas!

Vanaf 1993 mogen, door een nieuw artikel in de Nijmeegse Politieverordening, winkelwagentjes niet langer in de wijk staan. Ze worden door de CVD met een grote vrachtwagen plus aanhanger opgehaald. Uit een column van Jaap Mooi als ‘Duke’ in het blad ‘Poort Praat’ lijkt het alsof deze kosten voor rekening van de ‘Heren Grootgrutters’ komen. Mooi vindt het wel zo milieuvriendelijk als de winkelwagentjes mee de wijk in genomen worden en zodoende de auto thuis blijft staan.
Interieur Wizzl-winkeltje

KoopavondIn 1995 besluiten de gezamenlijke winkelcentra in Dukenburg, naar aanleiding van de veranderingen in het winkeltijdenbesluit, tot een verschuiving van de koopavond. Van donderdag naar vrijdag en wel voor de duur van een jaar. Gezien het aantal bezoekers is deze mutatie vooralsnog een gigantisch succes. Het blijkt een extra impuls, niet alleen voor Zwanenveld, maar ook voor de winkelcentra Meijhorst, Malvert en Weezenhof. Het zal zo blijven met uiteindelijk, zelfs voor de winkeliers, de keuze van een dagelijkse avondopenstelling tot 21.00 uur.

 

 

 

 

In 1996 wordt het Takenhofplein omgebouwd tot een rotonde en verschijnt daar het PTT -Telecom gebouw. Het zo succesvolle winkeltje WIZZL waar niet enkel het loket voor treinkaartjes te vinden is, maar ook een uitgebreid assortiment ‘schepsnoep’, is al weer opgeheven door de Nederlandse Spoorwegen.

WC Zwanenveld verbouwing 2006

 

 

 

 

 

 

In 2005 en 2010 vindt er opnieuw een drastische verbouwing en uitbreiding, met meer winkelruimte aan de zuidkant, plaats. Het busstation voor de ingang wordt weggehaald en moet plaatsmaken voor de ‘Heeren van Nijmegen’, een enorm appartementencomplex van drie torens met daaronder winkelruimte, waar nu onder andere BCC en Jacks Casino zijn gevestigd.

Ook het gebied rondom het winkelcentrum blijft regelmatig in ontwikkeling. De kruising, met de blokken van Struyken in het midden, maakt plaats voor het Takenhofplein, een grote rotonde met in het midden een fontein (die het vaak laat afweten!) en ’s avonds feeërieke verlichting. Met de bouw van appartementen en woningen wordt het gebied een stuk levendiger.
Als in 2006 de reclamezuil de “Dukenburg Mast” verwijderd wordt, neemt Jaap Mooi, voorzitter van de ondernemersvereniging, afscheid met een rouwkrans voor dit icoon van Dukenburg. Door middel van deze mast zijn jarenlang Albert Heijn, Bakker Bart, de Konmar en (gokpaleis) Flash het toonaangevend gezicht voor alle winkeliers geweest.

1977 verbouwing van winkelcentrum Meijhorst tot een volwaardig winkelcentrum.

Winkels in Meijhorst 1977

Winkels in Winkelcentrum Meijhorst (1977)

Er vestigen zich diverse ondernemers, zoals Foto Roos, reisbureau Atlas, Drogisterij DA met postkantoor en het filiaal van de Boerenleenbank. Een zelfstandige slagerij (slagerij Lamers), stomerij Palthenette, MOTO Schoen- en Sleutelservice, het filiaal van de Algemene Bank Nederland (ABN) en Iris Optiek verkoopt geheel buiten haar assortiment om, in de zomer ijsjes. Heerlijk!

De drogisterij DA verkoopt ook drop en zakjes zwart-wit en foto Roos doet grammofoonplaten in de verkoop. De supermarkt heet Centra, verder zit er bloemist De Kluis en Groenen Automatiek, ofwel een heuse patatzaak.

Bij Groenen haal je een Gelderse Schijf voor 50 cent! Naast de NMB heeft heel lang een Chinees gezeten die kippenlevertjes verkoopt wat helaas nu bij een Chinees restaurant nergens meer te krijgen is. Het handwerk winkeltje Pandora verhuist naar het winkelcentrum Dukenburg als dat klaar is. Voor het tweewielig vervoer zorgen de fietsenmaker en later de ligfietsenwinkel Elan. Groenten, fruit en wijn, worden verkocht door Maters.

Concrete bestemmingsmaatregelen:

– Uitbreiding van de totale bewinkeling wordt tegengegaan door middel van maximale vloeroppervlakken en beperkte bebouwingsgrenzen.
– Daarbinnen wordt soepelheid betracht voor verbouwingen, schaalvergrotingen, samenvoegingen en splitsingen, door binnen de (consument-verzorgende bedrijven) bebouwingsgrenzen geen nadere functionele specificaties (bv. horeca) op te nemen in de planherziening;
overigens worden de omzettingsmogelijkheden naar andere dan winkelfuncties wel beperkt door het hanteren voor een bovengrens voor Horeca activiteiten: totaal 250 m2;
 – het omzetten naar dienstverlenende bedrijven v.v. wordt niet beperkt.
– Uitbreidingsruimte bij het centrum ten behoeve van sociaal-culturele, recreatieve, dienstverlenende functies wordt ingeruimd.  Voorts wordt de al eerder genoemde vrijstellingsbevoegdheid voor bedrijfsactiviteiten in woningen ingebouwd,  langs met name de genoemde buurtontsluitingswegen,  slechts gebruikt voor detailhandel die beperkt van omvang blijft,  en voldoet aan de eerdergenoemde criteria.

 

1990: De Wereldwinkel start in de Meijhorst

Wereldwinkel begin sept 1991De winkel met ‘fair-trade’ artikelen, geheel bemand door vrijwilligers, opent haar deuren in een eigen pandje op de kop van winkelcentrum Meijhorst.
Op 30 maart 2015 bestond De Wereldwinkel in Dukenburg 25 jaar. Oprichtster Gré Berkelaar heeft dit ‘een kwart eeuw geleden nooit durven dromen’.
25 jaar geleden start zij De Wereldwinkel in een leegstaande opslagruimte van de toenmalige C1000-supermarkt in Dukenburg. De Wereldwinkel is ontstaan uit een initiatief van de lokale kerken met ‘gerechtigheid’ als uitgangspunt.

De eigenaar van de C1000 in de Meijhorst, Nico de Boer, geeft Gré Berkelaar drie maanden de tijd om te kijken of een Wereldwinkel in de opslagruimte levensvatbaar is. Deze drie maanden worden uiteindelijk dertien maanden en er is inderdaad belangstelling voor een winkel met artikelen uit de Derde Wereld. Dus opent De Wereldwinkel op 17 maart 1990 officieel en zonder al te veel voorbereiding haar deuren.
” De winkel was alleen op vrijdag en zaterdag open en de enige producten die in de winkel stonden, waren koffie, thee, wijn en honing en een aantal cadeau artikelen ”, zegt Lia Rietveld, de eerste verkoopster van De Wereldwinkel.

Klanten die 25 jaar geleden in De Wereldwinkel in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg komen, zijn vaak kerkgangers. Gre Berkelaar doet die eerste maanden helemaal niets aan publiciteit. Maar door de ‘mond op mond’ reclame, doet de tam-tam haar werk en gaat het nieuws over de net geopende winkel rond. Er komen steeds meer klanten.
“De klanten van het eerste uur komen nog steeds vaak voor ‘food’, terwijl we tegenwoordig veel meer ‘non-food’ artikelen in de winkel hebben staan. ” Zij hebben er ook begrip voor als artikelen een beetje kapot zijn of in een aantal stukken in het doosje zitten. Omdat het nu eenmaal afkomstig is uit ontwikkelingslanden”, vertelt Rietveld.

Dat De Wereldwinkel niet stoffig en oubollig is, willen de 21 vrijwilligers van de Nijmeegse winkel maar al te graag laten zien. “Door het assortiment steeds te vernieuwen en vooral te verjongen, zoals door het toevoegen van sieraden en tassen. En daarmee proberen we het aantrekkelijker te maken voor jongeren,” zegt Ineke Ketelaar, die vanaf november 2013 als verkoopster bij De Wereldwinkel werkt.
“Daarnaast zijn trendwatchers tegenwoordig steeds meer bezig met tweedehands en vintage kleding, dus zo komt het idee van De Wereldwinkel terug in het straatbeeld en dat juichen we alleen maar toe”. De Wereldwinkel is geen op zichzelf staand goed doel, zoals veel mensen denken. “Wij staan voor eerlijke handel en dat betekent dat een deel van de prijs naar de producent gaat, maar daarmee zijn we niet meteen een goed doel”, zegt Berkelaar. “Hopelijk is er op een dag geen Wereldwinkel meer nodig en hebben alle winkels alleen nog maar ‘fair-trade’ producten.”

Wat een mooie gedachte!

In 2019 werd de winkel in Meijhorst gesloten en werd een nieuwe winkel geopend aan de Lange Hezelstraat 19 in Nijmegen.

2005: De Vingerhoed doet haar intrede in winkelcentrum Meijhorst

VingerhoedDeze winkel in wol, fournituren, stofjes en verstelwerk geopend in 2005 is eigendom van Hannie Verfuurt. “Een uit de hand gelopen hobby”, noemt zij haar Vingerhoed.
Het museumpje binnen de muren van De Vingerhoed laat 450 vingerhoedjes zien. Na het eerste van oma geërfde kleinood slaat de verzamelwoede bij Hannie toe. De bakjes eromheen zijn op maat gemaakt. Aan de wand hangen ook ingelijste borduurwerkjes. Het wapen van Nederland is van een mevrouw die dit wapen 63 keer eerder maakte. Daarnaast hangt een soort merklap uit 1904. De naaimachines zijn geschenken waar mensen spontaan mee aan komen zetten, na een opruiming van hun huis en vooral de zolder.

2007 Hart voor Dukenburg

Nieuw Hart voor DukenburgIn oktober 2007 verkoos de gemeenteraad de winkelcentra in Meijhorst en Weezenhof te handhaven en het winkelcentrum Malvert te vervangen door woningen met kleinschalige voorzieningen. Zo zou bijvoorbeeld een “mandjeswinkel”  in Malvert wel mogelijk moeten blijven! Overweging was ook de voorziening voor de bewoners van  De Orangerie in stand te willen houden. Anno 2015 werd dit bejaardencentrum echter voorbestemd om beëindigd te worden als huisvestingvorm voor ouderen in Dukenburg.

Op 13 juni 2007 is besloten op de percelen gelegen in en aan het Winkelcentrum Malvert het voorkeursrecht te vestigen (art. 8 Wvg). Om de aanwijzing met het voorkeursrecht op de percelen gelegen in en aan dit Winkelcentrum te kunnen continueren, dient op basis van het bestemmingsplan Dukenburg het voorkeursrecht opnieuw te worden gevestigd.

 

2009: Winkelcentra in het plan ‘Hart voor Dukenburg’

De uitvoering van het grote plan ‘Hart voor Dukenburg’ kan volgens wethouder Depla starten. Hij stelt: “we kunnen aan de slag met de bouw van 485 woningen en een herontwikkeling van het winkelcentrum Meijhorst”. Al in oktober 2007 kiest de gemeenteraad ervoor, om de winkelcentra in Meijhorst en Weezenhof te handhaven en het winkelcentrum Malvert te vervangen door woningen en een zogenaamde “mandjeswinkel”, voor de allereerste levensbehoeften. Voor de winkeliers in Malvert waren deze bijzonder verstrekkende gevolgen nog niet te overzien. In 2015 gaat het plan tot sluiting van het winkelcentrum Malvert van tafel. In 2016 is de herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof nog steeds niet in uitvoering genomen.

2012 Winkelcentrum Malvert blijft bestaan

Interactieve prullenbak (Merel Holleboom)

Interactieve prullenbak (Merel Holleboom)

 

Na jaren onzekerheid is de kogel door de kerk: winkelcentrum Malvert blijft bestaan. Er volgt daarna een opknappoging om het binnenplein een ander aanzien te geven door kleuraccenten, een grote bloembak en een door de Dukenburgse kunstenares Merel Holleboom vervaardigd kunstwerk “interactieve prullenbak” te plaatsen.

Jacqueline Veltmeijer
februari 2016

 

 

 

 

2017 Grote brand in winkelcentrum Weezenhof

In winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen heeft in 2017 in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. De brand ontstond in een leegstaande supermarkt en sloeg vervolgens via het dak over naar diverse andere winkels waaronder een stomerij en een slagerij.

Rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De naastgelegen Prins Clausschool bleef uit de rook maar wordt door de brandweer geïnspecteerd voordat de school openging. Rond 06.45 uur was de brandweer het vuur meester. Wel moest er de hele ochtend nog nageblust worden.

De brandweer kreeg rond 01.45 uur de melding binnen van een uitslaande brand. Omwonenden belden 112 en inbraakalarmen gingen af. De politie ging daarop poolshoogte nemen en seinde de brandweer in. Die stuurde vervolgens meteen groot materieel naar het winkelcentrum. De brand richtte veel schade aan, maar een grote Lidl-supermarkt in hetzelfde centrum kon behouden worden. Er was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio wel enige rook- en waterschade maar de winkel kon snel weer open.

Bij de brand kwamen afgezien van de rook geen schadelijke stoffen zoals asbest vrij. Niemand raakte gewond.

 

2021 (Her)opening Winkelcentrum Meijhorst

Het winkelcentrum Meijhorst in het stadsdeel Dukenburg, maakt deel uit van het voorzieningencentrum van de Meijhorst. Het winkelcentrum bestond uit een kleine Albert Heijn, een aantal kleine winketjes en een winkelpassage en beschikte over een gesloten uitstraling waarbij het laden en lossen aan de buitenzijde in de openbare ruimte plaatsvond. Na herontwikkeling is een groot deel van de bestaande bebouwing gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn twee supermarkten (Albert Heijn: 1550 m² en Lidl: 1850 m²) toegevoegd. Het bestaande parkeerterrein is door de gemeente opnieuw ingericht en biedt ruimte voor voldoende parkeerplaatsen. De gehandhaafde winkels zijn door de eigenaren in eigen beheer getransformeerd waarbij extra aandacht is besteed aan de alzijdigheid van het gebouw en daarnaast is er een oplossing geboden voor de afvalopslag.

 

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met uw bezoek op deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wij gebruiken cookies voor het kunnen tonen van sommige content en om de bezoekersstatistieken bij te houden.

Sluiten