Winkelcentrum Malvert

1969 Opening van Winkelcentrum Malvert

In 1969 wordt winkelcentrum Malvert gebouwd(eerste steenlegging op 8 mei 1969) en op 19 november 1969 geopend.
Het is 1700 m2 groot en de volgende winkels vinden er een plaats:
Drogisterij, Brood- en banketbakkerij, Slagerij, Slijterij, Stomerij, 2 banken en Dameskapsalon.winkelcentrum Malvert

In 1985 concludeerde de Gemeente Nijmegen:
Ofschoon er de afgelopen paar jaar enige wijzigingen in de branchesamenstelling zijn opgetreden, is er geen sprake van structurele verandering in omvang en samenstelling van Dukenburgse winkelcentra.
In de nota Structuuronderzoek Dukenburg wordt inzicht verschaft in de spreiding van de bestedingen buiten het buurtwinkelcentrum (stadsdeelcentrum, Miro, Hatert, binnenstad)
Er zal gerekend moeten worden met een daling van de bestedingen per hoofd van de bevolking.

In het Structuurplan Nijmegen wordt, om de draagvlakken en daarmee ook voorzieningenniveau in stand te houden, dan ook een beleid voorgestaan van verdichting en benutting van woningbouwlocaties in de stad zelf. In buurtcentra als Malvert zal dit beleid een verdere daling van de omzetten in de voeding, en genotmiddelen – en duurzame en overige gebruiksgoederen -sector met zo’n 10% niet kunnen tegenhouden.

Daarmee komt men in de toekomst op het niveau dat voor 1979 in nieuwbouwsituaties voor buurtcentra toereikend werd geacht.
Wel verdwijnen marges voor minder optimaal functionerende bedrijven, en kunnen voor specifieke branches problemen ontstaan. Er zal dus sprake zijn van meer branchewisselingen en interne mutaties, al dan niet met verbouwingen dan in de voorgaande periode.

Uit een en ander vloeien de volgende beleidsindicaties voort:
– het buurtwinkelcentrum in Malvert blijft als hoofdpunt voor de buurt- en wijkverzorging een positieve betekenis behouden in de verzorgingsstructuur.
Hiervoor zijn 23 aanpassingen (bijv. verbouwingen) daartoe binnen het centrum noodzakelijk, dan zal daarop van gemeentewege positief op ingespeeld worden;
– uitbreiding, nabij het buurtwinkelcentrum van functies die voor het winkelgebeuren ondersteunend zijn (bijv. praktijkvestigingen, horeca, sociaal-culturele activiteiten) wordt gestimuleerd;
– er wordt niet uitgegaan van toelating van detailhandel buiten de winkelconcentratie.
– (enige) onderlinge omzetting van winkels en dienstverlening wordt mogelijk gemaakt.

Concrete bestemmingsmaatregelen:

– Uitbreiding van de totale bewinkeling wordt tegengegaan door middel van maximale vloeroppervlakken en beperkte bebouwingsgrenzen.
– Daarbinnen wordt soepelheid betracht voor verbouwingen, schaalvergrotingen, samenvoegingen en splitsingen, door binnen de (consument-verzorgende bedrijven) bebouwingsgrenzen geen nadere functionele specificaties (bv. horeca) op te nemen in de planherziening;
overigens worden de omzettingsmogelijkheden naar andere dan winkelfuncties wel beperkt door het hanteren voor een bovengrens voor horeca activiteiten: totaal 250 m2;
 – het omzetten naar dienstverlenende bedrijven v.v. wordt niet beperkt.
– Uitbreidingsruimte bij het centrum ten behoeve van sociaal-culturele, recreatieve, dienstverlenende functies wordt ingeruimd.  Voorts wordt de al eerder genoemde vrijstellingsbevoegdheid voor bedrijfsactiviteiten in woningen ingebouwd,  langs met name de genoemde buurtontsluitingswegen,  slechts gebruikt voor detailhandel die beperkt van omvang blijft,  en voldoet aan de eerdergenoemde criteria.

Hart voor Dukenburg

In oktober 2007 verkoos de gemeenteraad de winkelcentra in Meijhorst en Weezenhof te handhaven en het winkelcentrum Malvert te vervangen door woningen met kleinschalige voorzieningen. Zo zou bijvoorbeeld een “ mandjes winkel ” in Malvert wel mogelijk moeten blijven! Overweging was ook de voorziening voor de bewoners van  De Orangerie in stand te willen houden. Anno 2015 werd dit bejaardencentrum echter voorbestemd om beëindigd te worden als huisvestingvorm voor ouderen in Dukenburg.

Op 13 juni 2007 is besloten op de percelen gelegen in en aan het Winkelcentrum Malvert het voorkeursrecht te vestigen (art. 8 Wvg). Om de aanwijzing met het voorkeursrecht op de percelen gelegen in en aan dit Winkelcentrum te kunnen continueren, dient op basis van het bestemmingsplan Dukenburg het voorkeursrecht opnieuw te worden gevestigd.

2012 Winkelcentrum Malvert gaat door

Na jaren onzekerheid is de kogel door de kerk: winkelcentrum Malvert blijft bestaan. Er volgt daarna een opknappoging om het binnenplein een ander aanzien te geven door kleuraccenten, een grote bloembak en een door de Dukenburgse kunstenares Merel Holleboom vervaardigd kunstwerk “interactieve prullenbak” te plaatsen.