Wijkopbouworgaan

Wijkopbouworgaan heeft tot taak: Dukenburg meer leefbaar maken

Ben W gaan op 30 augustus met de bewoners praten

Gisteren is opgericht het Wijkopbouworgaan Dukenburg. Het orgaan zal zich presenteren aan de bevolking van de nieuwe stadswijk aan de overkant van het Maas-Waal Kanaal met een teach-in op 30 augustus, in de noodkerk, waar het voltallig college van B&W zal antwoorden op vragen van de burgerij.

Vorig jaar juni heeft een dergelijke teach-in in Neerbosch-Oost veel succes gehad. Het Wijkopbouworgaan is voortgekomen uit de bewonerscommissie van het wijkgebouwtje Aldenhof. Deze commissie, zes man groot, werd gevormd uit de vroegste bewoners van de Aldenhof. Naast het beheren van het wijkgebouwtje kwamen al gauw andere taken om aandacht vragen.

Nu Groot Dukenburg met de dag groeit- er wonen nu ongeveer 5000 mensen; een paar jaar geleden waren er nog 40 gezinnen- menen de leden van de beheerscommissie dat nu het tijdstip is aangebroken om een wijkopbouworgaan in het leven te roepen. Dit orgaan heeft tot taak gesteld het coördineren, activeren en stimuleren van de werkzaamheden die er op gericht zijn van Groot Dukenburg een leefbaar gebied te maken. De beheerscommissie zal zich beperken tot de exploitatie van de gebouwen en het wijkopbouworgaan zal de sociale aanpak gaan begeleiden. Voorzitter van het orgaan is de heer G.A. Zandvliet, Aldenhof 13-44 en secretaris de heer C.M. de Jager, Aldenhof 13-50.

Gezicht

Met de teach-in op 30 augustus wil het orgaan aan de wijk zijn gezicht tonen. De burgerij mag vragen wat ze wil en de burgemeester en de wethouders zullen proberen deze bevredigend te beantwoorden. Ook zijn uitgenodigd de hoofden van dienst. Zo zal ook aanwezig zijn de stedenbouwkundige, de heer A. Olivier en het hoofd van de Centrale Vervoersdienst ir P. Fritschy. Voor de pauze zal de heer Olivier praten aan de hand van een grote kaart over de stedenbouwkundige aspecten van de Dukenburg en ir Fritschy zal de moeilijkheden van het openbaar vervoer behandelen. Deze inleiding is bedoeld om voedsel te geven aan de eventuele discussie na de pauze. Zoveel mogelijk willen de burgemeester en de wethouders in eerste instantie antwoorden. Worden de vragen te gedetailleerd voor het college, dan zullen de hoofden van dienst de vragen beantwoorden. De ervaring met de vorige teach-in in Neerbosch-Oost zijn zo plezierig dat het college best een herhaling wil. Ook de overige wijken kunnen het college inviteren maar dan moet wel het initiatief uitgaan van een redelijke representatie van zulk een wijk. In nieuwe wijken is dit gemakkelijker te verwezenlijken dan in oude wijken.

Mooi

Nu ook de aangrenzende wijken van Malvert en Lankforst langzamerhand volgebouwd raken, moeten zij ook betrokken worden in de begeleiding van Groot-Dukenburg, zo meent het wijkopbouw orgaan. De samenstelling van het orgaan moet in overeenstemming zijn met de opbouw van de wijk in alle geledingen, terwijl ook vertegenwoordiging uit alle buurtschappen daarin een plaats zullen moeten vinden. De teach-in is een mooie gelegenheid om rechtstreeks eens te praten met het gemeentebestuur over de wijk, zonder dat nu de officiële of politieke weg moet worden bewandeld.. De Dukenburg begint langzamerhand een eigen sociaal karakter te krijgen. Er is al een peuterklasje, een damesgymnastiekvereniging, een dam- en schaakclub, een wandelsportvereniging, een jongerensociëteit, een bejaardenbond, een veekennersgroep, een hobbyclub, een balletvereniging, een meisjessportclub, er zijn kruisverenigingen, een zangvereniging en zelfs een carnavalsclub.

Bron
De Gelderlander vrijdag 16 augustus 1968