Straatnummers of -namen

Straatnamen in Dukenburg

Aan de straatnaamgeving in Dukenburg ligt een raadsbesluit d.d. 30 november 1966 ten grondslag. Al bij de allereerste vaststelling van de wijknamen voor het uitbreidingsplan Dukenburg is bepaald “dat die namen als zodanig tevens dienen voor de in de te onderscheiden wijken aan te leggen straten en paden”.  Een idee van Anton Olivier, stedenbouwkundig ontwerper van Dukenburg. Straten en paden in het stadsdeel Dukenburg hebben van begin af aan dezelfde naam als de desbetreffende wijk.

Het is dan ook een hardnekkig misverstand dat de straten in Dukenburg genummerd zijn. De verwarring rond de zogenaamde genummerde straten is deels ontstaan door het besluit van B&W d.d. 25 oktober 1967 om de straten in Aldenhof aan te duiden met de wijknaam gevolgd door een getal van twee cijfers. Dit collegebesluit was bedoeld om problemen bij processen-verbaal te  voorkomen. Een maand later schreef het college aan de hoofden van diensten, bedrijven en secretarie-afdelingen:
“Hierbij delen wij U mede, dat wij in verband met een uniforme aanduiding van de straatnamen in Dukenburg hebben besloten, dat deze voor intern gebruik mogen worden aangeduid als bijvoorbeeld  ‘Aldenhof dertiende straat’. In naar buiten uitgaande stukken, ook in raadsstukken, moeten deze straatnamen evenwel worden omschreven zoals ‘straat in de Aldenhof waarvan de huisnummers beginnen met de cijfergroep 13’.”  (brief van B&W d.d. 29 november 1967) Het college ging hiermee voorbij aan het raadsbesluit d.d. 30 november 1966.

In de praktijk blijkt niemand zich veel aangetrokken te hebben van de besluiten.

Bron
Rob Essers
Stratenlijst gemeente Nijmegen

NIJMEGEN lanceert uniek systeem van genummerde straten

F84364 HuisnummersWethouder drs. A.van der Borg heeft vanmorgen de eerste van de imposante Dukenburg-huisnummers tegen de gevel van een der eerste flatgebouwen geschroefd en daarmee officieel het voor Nederland unieke nummersysteem geïntroduceerd, dat min of meer geinspireerd is op Amerikaanse voorbeelden.

boerderij Meijhorst nummerbordje

Dukenburg maar heel even een “eiland”

Zo is het adres van de eerste huisarts, die er zich gaat vestigen “Aldenhof 5006”, waarbij Aldenhof de aanduiding is van de buurt, 50 het nummer van de straat en 06 het huisnummer.  Nijmegen heeft op deze manier grondig afgerekend met het onmogelijke probleem van de straatnaamgeving en de reacties op het nieuwe systeem zijn gunstig. Niet alleen de PTT is er mee ingenomen, ook de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters heeft al bijzonderheden opgevraagd. Steden als Amstelveen, Hilversum en Tilburg willen er ook meer van weten, omdat ze met hetzelfde probleem zitten.

Verdere bijzonderheden, vanmorgen tijdens een persconferentie op Dukenburg bekendgemaakt zijn, in telegramstijl;

  • Protestanten en katholieken gaan samen één kerkgebouw benutten; voorlopig een als noodkerk ingerichte oude boerderij, straks een nieuw gebouw.
  • Eind 1967 zijn er op Aldenhof 600 woningen klaar (2000 inwoners), eind  1968 zijn dat er 2000, voor 7500 inwoners.
  • Maandag 13 maart zal de eerste busdienst van en naar Dukenburg gaan lopen; het wordt een 20 minutendienst.
  • In oktober wordt het noodwinkelcentrum voor Aldenhof geopend; later zal er een definitief en centraal tussen de buurten gelegen winkelcentrum komen in Malvert.
  • 14 augustus start de eerste school; twee zijn er in aanbouw, een ervan is er binnenkort klaar. Het wachten is op voldoende kinderen om een redelijke klasbezetting mogelijk te maken.
  • Eind maart wordt voor de bewoners, die hun intrek in de nieuwe flats (van “De Gezonde Woning”)  al hebben genomen, een openbare telefooncel geplaatst.

 

Bron:  Gelderlander 3 maart  1967