Nieuw Hart

Nieuw Hart voor Dukenburg

Tegen het aanvankelijke plan Hart voor Dukenburg werden zoveel bezwaren ingebracht dat dit van tafel verdween. Een nieuw plan werd gemaakt: Een nieuw hart voor Dukenburg. Ook daar ontstond zoveel commotie over dat de Gemeenteraadscommissie stadsgebieden de besluitvorming hierover uitstelde tot 23 februari 2006.Nieuw Hart voor Dukenburg

Op 29 november j.l. hield de raadscommissie stadsgebieden een hoorzitting in het Triavium. Allereerst kwamen de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende wijkgremia (zoals de Zevensprong, wijkplatforms, milieuorganisaties, de kerk en de woningbouwcorporaties bij monde van Talis) en individuele burgers aan het woord. Er werd i.h.a. op hoog niveau ingesproken.

De bezwaren waren vooral de overhaast waarmee de steeds maar nieuwe plannen werden gelanceerd, waardoor de kalme afweging en ruggenspraak met de bewoners onmogelijk waren. Toegezegd was, dat een second opinion van een deskundige gevraagd kon worden die de plannen van de gemeente nog eens tegen het licht zou houden alvorens men deze belangrijke besluitvorming kon afronden. Verder vreesde men voor het groen dat een grote belevingswaarde heeft. De aantrekkelijkheid van Dukenburg is het groen in de wijk het stadspark met zijn rijke flora en fauna en het aangename leef- en woon klimaat. Daar moet men niet te overhaast over beslissen. Bovendien passen te veel torenflats niet in Dukenburg, veel mensen vrezen waardevermindering van hun woningen aantasting van het woongenot. Van de ene kant werd het project Hart van Dukenburg gezien als een globale oriëntering, die later nadere invulling betreft. Aan de andere kant bestaat er veel onzekerheid hoe de plannen worden uitgevoerd en hoeveel mogelijkheid men nog heeft voor inspraak. Met name gold dit voor centrumgebied Meijhorst waar men met de plannen nog allerlei richtingen uit kan. Ook vreesde men dat wanneer men het winkelcentrum Meijhorst te veel zou optuigende levensvatbaarheid van de winkelcentra in de Weezenhof en Malvert mogelijk in gevaar zou komen. Zeer grote bezwaren bestonden tegen aantasting van het Stadspark Staddijk vanwege zijn grote milieuwaarde.

Alle fracties hadden veel lof voor de gedegen voorbereiding van deze inspraak. Daarmee had men begrip gekweekt bij de meeste fracties. De democratie had in al de werkgroepen en wijkgremia gewerkt en er was zorgvuldig met de voorstellen omgesprongen. De meeste fracties steunden het bezwaar dat door de grote haast bij de besluitvorming, onvoldoende zorgvuldigheid zeker bij het uitvoeren van de ruggenspraak kon worden betracht. Vandaar dat men voorstelde om niet deze zaak bij de raadsvergadering van 21 december te bespreken, maar deze bespreking tot 23 februari uit te stellen. De raadsleden konden dan met eigen ogende verschillende bouwlocaties nog eens bestuderen. Ook de mogelijkheid voor het vragen van een second opinion werd door de meeste fracties open gelaten.

Twee belangrijke punten werden nog naar voor gebracht. Wanneer dit plan is goedgekeurd kan men bij de invulling van de bouwlocaties art. 19 aanvoeren waardoor de inspraakprocedures bij de voorgestelde bestemming planning nauwelijks kansen meer bieden. Opgemerkt werd dat het beste is, dat de bestaande bouwplannen eerst maar eens zouden worden uitgevoerd zoals de plannen bij het R.O.C, het terrein van de voormalige hogeschool en de bouwplannen rond de winkelcentra waarbij boven de winkels etages zouden kunnen worden gebouwd. Nadat deze plannen zouden zijn afgerond kon men nog eens verder zien. Met het uitstellen van de besluitvorming is naar de mening van veel aanwezigen een goed besluit genomen. Wethouder Depla trachtte met grote welsprekendheid de raadsleden op een ander idee te brengen, doch de raadscommissie bleef bij haar standpunt. Het dualisme had gezegevierd.

 

Overgenomen uit
Wij in Dukenburg en Lindenholt 8e jaargang 2005
Theo Vermeer.