Nutsschool Lankforst

logo-nutsschool-lankforst

Lankforst

In 1968 wordt in de Lankforst volop gebouwd. De eerste blokken met nieuwe woningen zijn opgeleverd. Jonge gezinnen zijn komen wonen in een wijk die dan nog grotendeels bestaat uit bouwstraten, bouwplaatsen en waar vrachtwagens af en aan rijden. Scholen zijn er nog niet in de wijk. De kinderen gaan naar de scholen in de Aldenhof of in Hatert. In 1968 is in het hart van de wijk gestart met de bouw van de eerste school in de Lankforst, de RK lagere school Anton van Duinkerken van het RK schoolbestuur Hatert Dukenburg. Deze school is niet de enige lagere school van de wijk. Ook de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Nijmegen heeft het besluit genomen een lagere en en een kleuterschool school te gaan openen in de wijk. Het is een dependance van de toenmalige Nutschool aan de Palembangstraat 11.

De eerste jaren van de Nuts kleuter en lagere school.

De lagere Nutsschool opent gelijktijdig met de RK Anton van Duinkerkenschool op 6 januari 1969 haar deuren. In 1970 wordt de lagere Nutsschool zelfstandig en wordt de heer A.C. (Arnold) Janssen tot eerste schooldirecteur benoemd. Bij gebrek aan een eigen gebouw maakt de lagere Nutschool tot aan de zomervakantie van 1969 gebruik van één lokaal van de RK Anton van Duinkerkenschool. Ook zal in maart 1969 in dit schoolgebouw nog een dependance van de Openbare lagere school Witte de With starten. Deze school zal een jaar later verhuizen naar de Meijhorst.

Advertentie in het Dukenburgs Nieuwsblad 1969

Advertentie in het Dukenburgs Nieuwsblad 1969

De bouw van de lagere Nutsschool is dan al gestart. Het nieuwe schoolgebouw  is de eerste 7-klassige school die in Dukenburg is gebouwd volgens het patiomodel. Het ontwerp is van de Nijmeegse stadsarchitect Roukema . De Nutskleuterschool opent haar deuren op 1 maart 1969. Niet in de wijk Lankforst maar in de wijk Malvert. Bij gebrek aan een eigen gebouw maakt de school tijdelijk medegebruik van een lokaal van de RK Montessori kleuterschool. In de zomer van 1969 verhuist de Nutskleuterschool naar de Lankforst en maakt tijdelijk medegebruik van een lokaal van de RK kleuterschool Robbedoes. In 1970 is het dan zover de Nutskleuterschool heeft haar eigen gebouw. Het gebouw staat naast de lagere Nutschool.

Het vertrek van het RK onderwijs uit de Lankforst

Eind jaren 70 neemt het RK schoolbestuur het besluit de RK scholen in de Lankforst te sluiten en te laten fuseren met de RK scholen in de Malvert. Het is een geleidelijke fusie zodat het nog tot 1982 duurt voordat de RK definitief uit de Lankforst zijn verdwenen. De Nutsschool is vanaf dat moment de enige school in de wijk.  Het aantal leerlingen van de school is in de loop van de jaren snel toegenomen waardoor de school
uit haar gebouw groeit. De extra ruimte wordt in 1982 gevonden in de voormalige RK kleuterschool Robbedoes.
Later worden ook nog twee noodlokalen op de speelplaats geplaatst om de groei op te kunnen vangen.

Maatschappij tot Nut van het Algemeen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen , de “departementen”, en opgericht in 1784. Het stelt zicht tot doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. Het Departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is in maart 1817, na een oproep aan de Nijmeegse burgerij, opgericht. Vanaf het begin heeft het Departement zich ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs. In 1821 heeft het in Nijmegen haar eerste lagere Nutsschool opgericht en in 1843 is de eerste kleuterschool, die toen nog Bewaarschool voor Mingegoeden heette, opgericht. Naast het onderwijs is de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ook actief in het voortgezet onderwijs, de opleiding van onderwijzers (kweekschool) en de bibliotheek.

Nutsschool Lankforst

In augustus 1985 fuseren de kleuterschool en de lagere school tot de Nutsschool Lankforst, een gevolg van de invoering van de wet op het Basisonderwijs. De school is nu in vier gebouwen gehuisvest en heeft ook geen beschikking over een eigen gymzaal. De school maakt gebruik van de gymnastiekzaal in de wijk Malvert. Om tot een unilocatie te komen krijgt de school in 1991 toestemming het gebouw uit te breiden met een aantal lokalen en een groot speellokaal voor de gymlessen te realiseren. De voormalige kleuterschool, Lankforst 27-51, is na de oplevering van de uitbreiding in 1992 afgestoten. Het gebouw is herbestemd tot een praktijkruimte voor fysiotherapie.

In de periode dat de school in 1992 wordt uitgebreid, is het schoolbestuur uitgenodigd door het bestuur van de samenwerkingsscholen om de mogelijkheden van een fusie tussen Nutschool en Samenspel te bespreken. Het aantal leerlingen van basisschool Samenspel (Weezenhof) is onder de opheffingsnorm gekomen en de school moet sluiten. Om arbeidsplaatsen te behouden overlegt het schoolbestuur van de Samenwerkingsscholen met het schoolbestuur van de Nutschool over een fusie. Na maanden van onderhandelingen is in juni 1992 de fusie een feit. De zeventig leerlingen en de vijf leerkrachten van basisschool Samenspel komen naar de Lankforst en het schoolgebouw in de Weezenhof zal worden afgebroken. De Nutsschool heeft na de fusie 300 leerlingen. De komst van de extra leerlingen zorgt gelijk voor een huisvestingsprobleem. Met pijn in het hart besluit de Nutsschool nog voor het nieuwe schooljaar het net gerealiseerde speellokaal te verbouwen tot twee lokalen. Ook is opnieuw een semi-permanent gebouw met twee lokalen op de speelplaats neergezet.

De groei van de school is hiermee nog niet geëindigd. In 1994 is de RK basisschool de Weteringshof ( Zwanenveld) gesloten. Het aantal leerlingen van de Nutsschool neemt weer toe. Een verdere uitbreiding van het schoolgebouw met vier lokalen is noodzakelijk. Met deze uitbreiding is het voormalige kleuterschoolgebouw van de Nutschool met het gebouw van de voormalige lagere Nutschool verbonden. Vanaf het jaar 2000 loopt het aantal leerlingen langzaam terug. Een gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het stadsdeel Dukenburg.

In Dukenburg zijn eind jaren negentig een aantal scholen aangewezen voor het project Open Wijkschool. De Nutschool is geen deelnemer. De school is ook geen Brede School. Voor het zorgen van de wettelijke verlichting voor voor- en naschoolse activiteiten zijn afspraken gemaakt met KION en Abeltje.

Openbare school

De Nutsschool is in naam nog steeds een Nutschool. Vanaf 1 augustus 1997 is de school echter al een Openbare school. Bij de overgang naar het nieuwe schoolbestuur  heeft de school haar naam behouden. Het oude schoolbestuur, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit Edam, heeft de school namelijk het recht gegeven om de naam Nutsschool te blijven voeren.

Hoofd kleuterleidster

Mejuffrouw G.F.T.M. ten Have  1969 – 1973
Mevrouw E. Reuser  1973 -1985

 

Hoofd van de school

De heer A(rnold).C. Janssen   1969 – 1985

 

Directeur

De heer A(rnold). C. Janssen  1985 – 1992
De heer W(im) Bisschop  1992 – 2012
Mevrouw D(inie) van Tuijn  2012 – 2015
Mevrouw R(icky) van der Horst  2015 –

 

 

Schoolbestuur 

Maatschappij tot het Algemeen Nut, departement Nijmegen  1969 – 1997
School Vereniging Nijmegen  1997 – 1999
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Oost Gelderland  1999 – 2008
Stichting Conexus  2008